Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Yasal Dayanak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve bu kanun çerçevesinde, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi işlemektedir. Bu veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, belirli, açık, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü bir şekilde ve meşru amaçlar için kaydedilecek, güncellenecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, bu kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Kişisel verileriniz, memnuniyetinizi artırmak için sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve bu hususta size bilgi vermek, sizinle iletişime geçmek, işlemlerinizi yerine getirmek ve takip etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, tanıtım ve pazarlama iletilerini tarafınıza göndermek, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek, ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi en iyi şekilde yürütmek amacıyla işlenmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmakla, işbu internet sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “açık rıza” ile verdiğiniz kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş olan veriler hakkında bilgi talebinde bulunma, işlenme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, veriler eksik ve/veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini talep etme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme, talep üzerine düzeltilen, silinen ve/veya yok edilen veriler hakkında yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Buna karşılık olarak başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) iş günü içinde sonuçlandırmakla ve sonucu size bildirmekle yükümlüyüz.

Başvuruda yer alan talep ya da talepler, yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmemesi halinde ücretsiz olarak, ücret gerektirmesi halinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücretleri ödemeniz halinde yerine getirilecektir. Başvurunun bizim hatamızdan kaynaklanması halinde, alınan ücret tarafınıza iade edilecektir. Bununla birlikte, yapmış olduğunuz başvurunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız ve/veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, internet sitesi içerisinde yer alan kullanıcı formları ve/veya çerezler (cookies) aracılığı ile toplanmaktadır. Çerezler, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı ve/veya cep telefonu tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezleri, tarayıcı aracılığı ile engelleyebilirsiniz. Kullanıcının internet sitemizi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden ve/veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer hallerde, vermiş olduğumuz hizmet kalitesinin artırılması ve/veya memnuniyetinizin en üst seviyeye taşınması amacı ile şirketimiz ortaklarının hissedarı olduğu diğer şirketlerimize (grup şirketleri), iş ortaklarımıza ve/veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumlarına, gerekli tüm önlemler alınması koşulu ile 6698 sayılı kanunun 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu kapsamda olası yazılı dilekçenizi Kazımdirik Mah. 372. Sok. Öğrenci Yurdu Sitesi A Blok No:12/2 Bornova – İzmir adresine ıslak imzalı olarak ve/veya destek@benimgibi.club adresi ile kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

KVKK Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz